top of page

Algemene voorwaarden Hulshof Career Development

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Hulshof Career Development, hierna te noemen leverancier en opdrachtgevers betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van coachingssessies, workshops en trainingen. Ook consultancytrajecten vallen onder deze algemene voorwaarden.

1.2   Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

1.3   In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Intakegesprek: gesprek waarin de leerdoelen van de coaching, workshop en/of training met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd.

Annuleren: het beëindigen van de opdracht voor een coachingssessie, workshop of training of het verplaatsen van het startmoment van de coachingssessie, training of workshop.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de daartoe bestemde offerte. Partijen hebben na ondertekening een bedenktermijn van zeven werkdagen. Na zeven werkdagen vervalt de bedenktermijn.

Artikel 3: Annulering of verplaatsing door opdrachtgever

3.0   De opdrachtgever heeft na aanmelding een bedenktermijn van 14 dagen

3.1    De opdrachtgever heeft recht op annulering met een schriftelijke bevestiging aan de leverancier.

3.2   Bij annulering tot vier weken voor de aanvang van de eerste trainingsdag/workshop en/of de start van het consultancytraject is de opdrachtgever verplicht 50% van de (deelname)kosten te voldoen. 

3.3   Bij annulering korter dan 4 weken voor de eerste trainingsdag/workshop en/of de start van het consultancytraject is de opdrachtgever verplicht 100% van de (deelname)kosten te vergoeden.

3.4   Bij annulering korter dan 24 uur voor een coachingssessie is de opdrachtgever verplicht 100% van de deelnamekosten te voldoen.

3.5   In het geval dat de opdrachtgever of de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op vermindering van betaling.

Restituties aan de opdrachtgever vinden plaats binnen een termijn van vier weken na annulering.

 

Artikel 4: Annulering door leverancier

Leverancier heeft het recht om tot vier weken voor aanvang de training te annuleren bij onvoldoende deelname of wegens ziekte van (een van) de trainer(-s). De leverancier heeft het recht om tot vier weken voor aanvang van een consultancy traject te annuleren wegens ziekte

van (een van) de consultant(s). Daarnaast kan overmacht door natuurrampen of een bindend negatief reisadvies voor het land en/of de regio van bestemming reden tot annulering zijn voor de leverancier.

Leverancier heeft het recht tot annulering van deelname van opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen deelnemer, in welke gevallen de opdrachtgever geen verplichting heeft tot betaling van het overeengekomen bedrag. Eventueel reeds door de opdrachtgever betaalde deelnamekosten worden binnen een termijn van vier weken na annulering gerestitueerd.

Artikel 5: Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in overleg met de leverancier een ander aan de training laten deelnemen. Vervanging na de start van een training en/of workshop is niet meer toegestaan.

Artikel 6: Vertrouwelijkheid

Leverancier is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Leverancier zal verder in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van belangen van de opdrachtgever. Evenzo zal de opdrachtgever, zonder instemming onzerzijds, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze e.d. van de leverancier, dan wel de geleverde materialen ter beschikking stellen.

Artikel 7: Prijzen en betaling

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

 

7.1   De leverancier brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen uiterlijk 30 dagen na facturering op de door leverancier aangegeven wijze.

7.2   De reis- en arrangementskosten in verband met deelname aan een coachingssessie, training en/of workshop zijn niet bij het bedrag inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3   Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is de leverancier steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is leverancier gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

7.4   De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan leverancier alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.

Artikel 8: Auteursrechten

8.1   Het auteursrecht op de door de leverancier uitgegeven materialen berust bij de leverancier, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van leverancier zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd.

8.2   Het auteursrecht op rapporten, voorstellen, programma’s en andere bescheiden die voortkomen uit werkzaamheden van de leverancier, berust uitsluitend bij de leverancier.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1   Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

9.2   Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

9.3   Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

9.4   Leverancier zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van derde aan te spreken.

Artikel 10. Geschillen en klachten

Indien door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen de opdrachtgever en leverancier, dan zullen partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe komen partijen bij elkaar voor een gesprek. In of na dit gesprek kan eventueel besloten worden om het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling.

Leverancier verplicht zich om binnen vier weken op een klacht te reageren en bericht over de termijn waarop uitsluitsel gegeven kan worden. Wanneer in verband met nader onderzoek naar het geschil of de klacht uitstel nodig is, wordt de opdrachtgever hiervan in kennis gesteld en wordt een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te geven. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Indien het geschil of de klacht niet door genoemde procedure wordt opgelost, dan zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter. Op alle offertes en op alle opdrachten is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht.

Artikel 11: Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

bottom of page